2019misschinasolo-9

葉家汝    21歲)

 

學校:加拿大多倫多大學

 

專業:統計

 

身高175cm

 

星座:雙子座

 

關鍵詞:理性/ 慢熱/ 夢想當歌手

 

美麗宣言

我最喜歡唱歌,曾經我夢想著成為一名歌手。除了唱歌之外,我平常還會拍拍平面,走走T台。業餘時間喜歡看推理性強的電影、電視劇,像是《法醫秦明》我就很喜歡看。

 
華姐照片 PICTURE                              
 
華姐視頻 VIDEO